header('Access-Control-Allow-Origin: https://www.hravameli.cz');

Podmínky soutěže

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽí 

 

Obecná pravidla soutěží na facebookových a instagramových stránkách společnosti Hravá Meli

Pořadatel a organizátor soutěže: Hravá Meli, Petra Frenzelová, Spojovací 3316/4, Jablonec nad Nisou, 46602, IČ: 02293862, zapsáno 350402 – Městský úřad Jablonec nad Nisou

Termín a místo trvání soutěže: Soutěž probíhá vždy na facebookových a instagramových stránkách https://www.facebook.com/hravameli, https://www.instagram.com/hrava_meli/ a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Účastníci soutěže: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook a Instagram (www.facebook.com, www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na facebookové a instagramové stránce https://www.facebook.com/hravameli, https://www.instagram.com/hrava_meli/. Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový, nebo instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookové, nebo instagramovém postu Organizátora. Ze všech Účastníků, v příslušném období, vylosuje Organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže. Účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní facebookový, nebo instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich facebookovém, nebo instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové a instagramové stránce https://www.facebook.com/hravameli, https://www.instagram.com/hrava_meli/. Výhry jsou předány osobně nebo zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook či Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook či Instagram. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. 

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, nebo Instagram doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových, nebo instagramových stránkách. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku, nebo Instagramu. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníky a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

Další příspěvky

Netopýři ze smršťovací fólie

Netopýři ze smršťovací fólie

Ať už doma slavíte s dětmi Halloween nebo ne, podzimní výzdoba v podobě veselých netopýrků vám určitě rozveselí podzimní dny. A vsaďte se, že děti bude její výroba ohromně bavit! Smršťovací fólie je zkrátka sázka na jistotu!O zázraku jménem smršťovací fólie jste už...